این نسخه برای دانشجویان و دانش آموزان علاقمند به حوزه دفاع مقدس بهینه شده است. داده های متنی، امکانات چند رسانی ای و ابزارهای پژوهشی مورد نیاز در نرم افزار گنجانده شده است. همچنین امکان بروزرسانی هوشمند و ارتقا به نسخه مرجع نیز برای کاربر در نظر گرفته شده است.