نسخه ویژه استادید دانشگاه ها و پژوهشگران حوزه دفاع مقدس. این نسخه شامل تمام داده های متنی و امکانات کامل پژوهشی و آنالیز داده می باشد. در این نسخه امکان بروزرسانی هوشمند و ارتقا به نسخه مرجع فراهم است.